Základní údaje

Historie

Klima

Hydrologie

Fauna a flóra

 

Nynější ekosystém je z velké části dílem člověka. Většina původních lesních porostů byla vykácena a současná druhová skladba je z 80% zastoupena smrkem. Z jehličnatých dřevin je to dále borovice (7%), jedle a modřín a z listnatých dřevin má největší zastoupení buk (6%), bříza, olše a javor. V současnosti dochází k přirozenému zmlazování buku i jedle především díky omezení stavů jelení zvěře. Vyskytuje se zde středohorská a podhorská zvířena nižšího lesního pásma. V Českém lese velmi hojně žije vysoká a černá zvěř, byl zde zjištěn výskyt bobra evropského na Kateřinském potoce a ojediněle do  Českého lesa zavítá rys ostrovid. V určité míře se zde zachovala i původní lesní společenstva. Především jsou to květnaté bučiny, rašeliníkové smrčiny na podmáčených půdách a lesní rašeliniště. Většina těchto původních porostů je nyní chráněna jako přírodní rezervace.